باغ نقد و نظر
نقد و نظر

Editor: Khalil Paknia

باغ در باغ    | برگ‌ها   | شعر    | داستان   | نقد   | تماس   |


Sunday, February 10, 2008


    جوان‌مرگی در نثر معاصر فارسی

    هوشنگ گلشیری
    متن سخن‌رانی در ده شب شعر کانون نویسنده‌گان ایران در انجمن فرهنگی ایران و آلمان
    (۱۸ تا ۲۸ مهر ۵۶)
    متن کامل نسخه پ.د.اف

تماس  ||  7:16 AM
تاریخ نقد جدید
رنه ولک
سعید ارباب شیرانی

خواندنی‌ها :

کتاب :