باغ نقد و نظر
نقد و نظر

Editor: Khalil Paknia

باغ در باغ    | برگ‌ها   | شعر    | داستان   | نقد   | تماس   |


Wednesday, July 30, 2008

  دلم می‌خواهد
  گیسِ دخترِ سید جواد را بکشم

  عکس: دان هانسون  نگاهی به یک ترجمه

  تازه‌ترین مجموعه شعر کریستینا لونگ شاعر و نمایش‌نامه‌نویس سوئدی در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. بعد از انتشار هم به روال معمول، یادداشت‌های بسیاری در معرفی این مجموعه، در روزنامه‌ها و فصل‌نامه‌های ادبی سوئد به چاپ رسید. کتابی است در ۶۷ صفحه شامل ۵۰ شعر.
  در آوریل ۲۰۰۸، ترجمه‌ای از این کتاب به نام«خداحافظ، خوش باشی» توسط انتشارات آزاد منتشر شد. این مجموعه شعر را خانم رباب محب ترجمه کرده است. کتابی است در ۷۹ صفحه، ۷ صفحه سخن و توضیح مترجم و بقیه ترجمه‌ی شعرها.

  نگاهی می‌کنم به این ترجمه‌ها با این فرض که در ترجمه‌ی هر متنی نخست باید معنای درست واژه‌ها، عبارات و جمله‌ها را بفهمیم.

  ۱

  زیبا می‌بینم
  از پشت نرده‌های وحشی Jag tar der vackert
  تنها. bakom viltstängslet
  .allena
  روبروی تنهایی Mol allena
  ترانه‌ی خواهشم آوازش را زمزمه می‌کند viskar min sexuella visa
  و حک می‌کند راز شبگردی را den snickrar ett hemlighet
  بر میدان دهکده، آن‌جا natthärbärge
  متن خودجوشی را می‌بیند mitt i byn
  زیر پیراهنم خوابیده و خواب där drömmer den
  و آب بالا می‌آید som en skriftlärd
  در جزیره تالار گنج من. under mina kläder
  medan vattnet stiger
  kring min skattkammareö
  (صفحه ۳۳ کتاب، ۳۹ ترجمه)

  - «tar det vackert» عبارتی است به معنای با خون‌سردی، با احتیاط عمل کردن.
  - «viltstängslet=حصار»، اسم و صفت نیست. جمع هم نیست. تحت‌اللفظی‌اش هم نرده‌ی وحوش است.
  - «Mol allena=کاملا تنها» است نه «Mot allena»، تا بشود روبروی تنهایی.
  - «Snickrar=نجاری کردن»، در این(ترانه) رازی نجاری می‌کند، یعنی سروهم کردن، ساختن(مجازی).
  - «natthärbärge=سرپناه شب» است نه شب‌گرد. انگار زمزمه‌ها پناهگاه بشوند. میدان هم نیست.
  - «Skriftlärd= کاتب»، تحت‌اللفظی‌اش هم خبره در خواندن متون قدیم است نه متن خودجوش.
  - نخوابیده، انگار دارد خواب می‌بیند.
  - «Skattkammare=خزانه، گنج»، مضاف و مضاف‌الیه نیست. آب هم دور جزیره بالا می‌آید.

  اگر دقت کنیم و معنای درست واژه‌ها را بنویسیم- حتی اگر تفاوت‌های فرهنگی‌، زبانی و تجربی نهفته در شعر را ندانیم- خود شعر راهنمای ما می‌شود.


  آرام
  پشت حصار
  تنها.
  تنهای تنها
  نیاز جنسی‌ام(ترانه‌ای)زمزمه می‌کند
  رازی می‌سازد
  سرپناه شب
  وسط دهکده
  (آن‌جا)هم‌چون کاتبی
  زیر پیراهنم
  رویا می‌بیند
  و آب بالا می‌آید
  دور جزیره‌ی گنجینه‌ام.  ۲

  گاه گاهی بخشوده می‌شوم då och då välsignas jag
  با غرش مردانی تا حواشی med dånande män till brädden
  من av mig
  جعبه‌ی ابزار باز می‌شود. .verktygslådor öppnas
  اسب‌های‌آبی می‌تازند flodhästar skrider
  از میان چهارچوب مراجع من .genom mina referensramar
  و قفل انداخته Och sprinklern är påslagen
  در لبخند شب تابستانی. .i sommarnattens leende
  (صفحه ۳۴ کتاب، ۴۰ ترجمه)

  - «välsignar=دعای خیرکردن»، این‌جا معنی مجازی دارد، شادشدن از، ستایش شدن.
  - «till brädden= لبالب» است. تا حواشی تحت‌اللفظی است.
  - جعبه‌هاست، نه جعبه.
  - اسب آبی نمی‌تازد، فعل هم خرامیدن است.
  - چهارچوب مراجع هم تحت‌اللفظی است.
  - قفل انداخته چیزی بیش‌تر از بی‌دقتی است.


  گاه گاهی ستایش می‌شوم
  با غرش مردانی که سرشار از من‌‌اند
  جعبه‌های ابزار باز می‌شوند.
  اسب‌های‌آبی می‌خرامند
  میان تجربه‌های مشترک
  ‌آب‌فشان باز است
  در لبخند شب تابستانی.


  ۳

  آقای سخنگوی دولت Herr Talman
  .Jag är också sliten
  آقا و خانم سخنگوی دولت، من می‌خواهم Herr och Fru talmans, jag vill
  شما مرا به دریاچه روسنباد ببرید Att ni sjösätter mig vid Rosenbad
  و عالیجنابش را در قایق یدکی och att Hans Excellens tar plats
  جای دهید. .i följebåten
  (صفحه ۹ کتاب، ۱۵ ترجمه)

  خانم محب بیش از دو دهه است در سوئد زندگی می‌کند و حتما چند بار رئیس مجلس و سخن‌گوی دولت را در تلویزیون دیده است. بی‌دقتی است این دو را باهم اشتباه بگیرد. او که در مقدمه ۱۴ سطر می‌نویسد تا بگوید نام مجلس سوئد روسنباد است.
  - روسنباد کنار رود است نه دریاچه.
  - «Hans Excellencs» لقب است. اسم و ضمیر نیست تا بشود عالی‌‌جنابش.
  - فعل جمله هم معلوم است. عالی‌جناب خودش می‌نشیند کسی او را جای نمی‌دهد.
  - قایق‌اش همراه دارد نه یدکی. سطر دوم شعر هم جاافتاده است.


  رئیس مجلس
  من هم فرسوده‌ام.
  خانم و آقای رئیس مجلس، می‌خواهم
  مرا در روسنباد به آب بیندازید
  و عالی‌جناب در قایق همراه بنشیند  ۴

  کلوب خیاطی شیطان Satans syjunta
  در تنهایی تکه پاره شده .i småskuren ensamhet
  ساقدوشان تیز Sylvassa brudnäbbar
  گل‌ها را زنده زنده می‌سوزاند bränner blommorna levande
  بر ورودی میز موعظه. .i altargången
  و بر رختخوابم دانه‌های برف می‌دوزند. och broderar snö på mina
  مرا در پیراهن مادرم .sängkläder
  می‌پیچند De sveper mig
  .i mammaklänning
  دختران گریه Gråterskorna
  مجرای اشک ندارند .har inga tårkanaler
  (صفحه ۸ کتاب، ۱۴ ترجمه)


  شاید به خاطر تفاوت فرهنگ‌ها نتوانیم تکه‌ای از شعری را ترجمه کنیم. دست کم دقت کنیم معنی درست کلمات را بنویسیم.
  - این شیطان همان لعنتی روزمره است.
  - دختربچه‌هایی که جلوی عروس و داماد گل‌های سفید پر پر می‌کنند، ساقدوش کسی نیستند.
  - نمی‌شود لباس حاملگی را پیراهن مادرم کرد. ضمیر ملکی هم ندارد.
  - «småskuren»، یک کلمه است، حقیرانه. «skuren+ små» نیست تا تکه پاره بشود.
  - این دختران هم زنانی بودند که سر قبرها، سفارشی گریه می‌کردند و پولی می‌گرفتند.


  گروهِ خیاطی لعنتی
  در تنهایی حقیرانه.
  دخترکانِ پیشاپیش عروس ...
  گل‌ها را در راهرو کلیسا
  زنده می‌سوزانند
  و بر ملافه‌هایم برف گل‌دوزی می‌کنند.
  مرا در لباس حامله‌گی
  می‌پیچند.
  زنانِ گریان(مویه‌سرایان)
  برای این ناامیدی
  مجرای اشک ندارند.  ۵

  من پنجره‌ام را رو به تنهایی می‌گشایم .Jag öppnar fönstren mot ensamheten
  برحاشیه‌ی تنهایی می‌ایستم Jag står på vid gavel i ensamheten
  جمعیت شهرهای گمشده .invånare i förgångna städer
  همسایه‌های باخاک یکی شده .mina mollstämda grannar
  و حالا این یکی که می‌درخشد چنین .Och en av dem du som lyser
  (صفحه ۱۱ کتاب، ۱۷ ترجمه)

  - «på vid gavel=کاملا باز»است نه بر حاشیه.
  - به ضمیرها دقت نمی‌کند. پنجره را پنجره‌ام، همسایه‌هایم را همسایه‌ها می‌نویسد.
  - «mollstämda» را احتمالا با «malasönder» اشتباه می‌گیرد و همسایه‌هایی که انگار روی نُت بمل کوک شده‌اند. به تعبیری، حسی از غم، رنج، دل‌تنگی یا به تعبیر دیگری صدای‌شان از دیگران پایین‌تر است و به جایی نمی‌رسد، با خاک یکی‌شده ترجمه می‌کند. و بقیه را همین‌طور.

  پنجره‌ی رو به تنهایی را باز می‌کنم
  چارتاق در تنهایی می‌ایستم
  مردم شهرهای گذشته
  همسایه‌هایم ...
  و تو که چنین می‌درخشی.


  ۶

  می‌توانم مثل حوله‌ی حمام Jag kan bete mig som en
  باشم morgonrock
  می‌توانم سه پایه‌ای باشم Jag kan vara ett stativ
  برای چراغم خوابم till en sänglampa
  گاه بالا‌ آوردن جان att ta kraft ifrån
  یا تخت روانی Eller en vandringssägen
  در خواب‌هایت .I dina drömmar
  نامش سقوط آزاد است. .Det kallas för att fall på eget grepp
  راه را که می‌یابم Och så fort jag ser en utväg
  پایم پیچ می‌خورد بر آستانه‌های درد .Snubblar jag på smärttrösklarna
  نامش مُثلگی مضحک است. .Det kallas lyteskomik
  من یک خانه‌ام .Jag är ett hem
  دیر یا زود پرتاب می‌شوم .Förr eller senare kommer jag att blir vräkt
  نامش گدایی آمرزش است .Det kallas att tigga om nåd
  تفاوت آدمی Den stora skillnaden mellan en människa
  که از بار سنگین شده som tyngs av sina bördor
  با دیوار اصلی خانه‌اش در این است och en bärande vägg
  که دست هر بی مُخی är att människan kan åstadkommas
  به آدم می‌رسد. .av praktiskt taget vilket klantarsle som helst
  هر روز ستاره‌ای می‌میرد .Varje dag dör en kändis
  نامش ارزش بازار داشتن است .Det kallas att ha ett marknadsvärde
  (صفحه ۱۳ کتاب، ۱۹ ترجمه)

  تکه‌هایی از یک شعر بلند. همان بی‌دقتی‌ها.
  - چراغ خواب را می‌بیند ولی لباس خواب را حوله‌ی حمام می‌کند. عبارت ساده‌ای مثل «تا از آن نیرو بگیرد» می‌شود گاه بالا‌آوردن جان.
  - «sägen » را «sängen» می‌بیند و قصه‌ی پریان، تخت‌روان می‌شود.
  - اصطلاحات را تحت‌اللفظی ترجمه می‌کند، در دام خود افتادن، سقوط آزاد می‌شود.
  - خندیدن به معلولین، وقتی کوری به جایی می‌خورد یا لنگی زمین می‌خورد را مُثلگی مضحک . حتی اگر یک سطر بالاترش بنویسد پایم پیچ می‌خورد. به جای این که از خانه بیرونش کنند پرتاب می‌شود
  - تقاضای عفو می‌شود گدایی آمرزش.
  - به ساختار جمله‌ها دقت نمی‌کند و "دست هر بی‌مخی به آدم می‌رسد."

  می‌توانم مثل لباس‌ خواب باشم
  وقتی نمی‌خواهم تنها باشم.
  می‌توانم پایه‌ای باشم
  برای چراغِ خواب

  پریشان می‌شود مثل فکرهایی
  که حسی ندارند
  تا از آن نیرو بگیرند.

  یا قصه‌ی جن وپری
  در خواب‌های تو.
  به این می‌گویند در دام خود افتادن.

  و تا راه گریزی می‌بینم
  بر آستانه‌ی دردها زمین می‌خورم.
  به این می‌گویند کمدی معلولین.
  به این می‌گویند طلب بخشش

  من یک خانه‌ام.
  دیر یا زود مرا از خانه بیرون می‌‌کنند.

  تفاوت بزرگ بین آدمی
  که عذاب حمل می‌کند
  و دیوار حامل
  این است که در عمل
  هر بی دست وپایی می‌تواند آدم درست کند.

  هر روز آدم مشهوری می‌میرد
  به این می‌گویند ارزش تجاری.

  ۷

  روزگارم رویای مشاور املاکی نیست. .Mitt liv är ingen mäklaredröm
  من زنی هستم بدون شهر آتش Jag är en kvinna utan eldstad
  با سقفِ پروانه‌ای Och takrosetter
  و پیشوند خارجی .Och utlandsprefix
  چرا؟ ?Varför
  چرا فقط آپارتمان‌ها Varför är det bara lägenheter
  افسون باستانی دارند؟ ?Som har gammaldags charm
  (صفحه ۱۰ کتاب، ۱۶ ترجمه)


  حرف اضافه‌ی بدون" درجمله ساده‌ی "زنی هستم بدون.. " به هر سه اسم برمی‌گردد. یعنی نه شومینه دارم، نه سقف خانه‌ام گچ‌بری‌های تزئینی دارد و نه پیش‌شماره کشوری دارم.
  - «eldstad » یک کلمه است، شومینه. ترکیب «stad+ eld» نیست تا بشود شهرآتش.
  این‌ها درس‌های دبیرستانی است. به تعبیری، شعر از خودش می‌پرسد: چرا دلال‌ها این همه از زیبایی آپارتمان‌های قدیمی حرف می‌زنند، ولی ما فراموش می‌شویم. برای کلمات« زیبایی= charm» و «قدیمی= gammaldags» هر معادل دیگری می‌توان انتخاب کرد به جز افسون و باستانی.


  زندگی‌ام، رویای هیچ دلال املاکی نیست.
  زنی هستم بی اجاق
  بی سقفی با نفش و نگار
  و بدون کُد کشوری.
  چرا؟
  چرا فقط آپارتمان‌ها
  دلربایی پیرانه‌سری دارند؟.

  ۸

  حلقه‌ی نظافت Skruvstädet
  دور گردنم. .runt min hals
  پَنسِ اسکناس Sedelklämman
  بر رگ شعر. .om diktarådran
  ضربه‌ی مته Slagborren
  بر ناف درد .mot smärtpunkten
  اندوه Sorgen
  در سالن ترانه. .i sångarsalen
  میخ Spiken
  بر تابوت عروس. .i brudkistan
  (صفحه ۷ کتاب، ۱۳ ترجمه)

  گیره، حلقه‌ی نظافت می‌شود که حلقه‌ی جدیدی است. قریحه شاعری می‌شود رگ شعر. مته به ضربه‌ی مته تبدیل می‌شود. صندوق جهیزیه‌، تابوت عروس می‌شود.

  گیره
  دور گردنم.
  کشِ دور اسکناس
  بر قریحه شاعر.
  مته
  بر مرکزِ درد.
  عزا
  در سالن آوازخوانی.
  میخ
  بر صندوق جهیزیه.


  ۹

  در سخن مترجم زیر عنوان «ترکیبات شعری ناملموس» می‌نویسد:" کوشیده‌ام به زبان خاص شاعر صادق باشم و از مترادف فارسی این واژگان نامعمول استفاده کنم." و مثال می‌زند:«häktningsförhandlingar» را به مذاکرات توقیف و «Erogena zoner» را به مدارهای اروژن برگردانده‌است.
  خانم کریستینا لونگ شاعر تازه‌کاری نیست که ترکیبات ناملموس بنویسد و حرف‌های بی‌معنا بزند. بی‌دقتی و ناتوانی مترجم ‌آن‌ها را ناملموس می‌کند. این دو ترکیب - بازپرسی و مراکز لذت-هر کدام به نوعی، از ملموس‌ترین ترکیبات زندگی است. حوصله‌ی همه سر رفت ولی ترکیبات ناملموس تمام شدنی نیست.

  به یک سکوت محتاجم Jag behöver tystnad
  و به تنهایی och ensamhet
  و به پیراهنی از زبان با افعال خوب ماضی. .och en språkdräkt med god passform
  سکوت می‌خواهم
  و تنهایی
  و لباسی خوش‌ریخت تنِ زبان.

  حیف که فقط دروازه‌های قانون Det är synd att det bara är lagsporter
  چماق‌های پشتیبانی دارند .som har supporterklubbar
  افسوس که فقط ورزش‌های گروهی
  باشگاه هوادار دارند.
  .

  چرخ مشتری را Jag drar
  در امتداد علامت مصرف کم آب می‌کشانم .min kundvagn längs med lågvattenmärket
  چرخ‌دستی‌ام را در امتداد کمبودها می‌‌کشم


  تمام شب دندانه‌های چرخ drevet går hela natten
  از خواب پدرم عبور می‌کند .i faders sömn
  خواب‌های مادرم اما Moderns drömmar
  با شکارچیان دیگری رفته است .är med i ett annat jaktlag
  تمام شب تعقیب شکار در خواب پدرم ادامه دارد.
  خواب‌های مادرم همراه شکارچیان دیگری است.


  ۱۰
  خسته شدیم. با چند بازسرائی تمامش کنیم.


  تیوولی از کار افتاده‌ای ett trasigt tivoli
  یک لوستر کریستال en kristallkrona
  بر مدارهای اروژن på de erogena zonerna
  بلوکه حس کردم .kände mig blockerad
  انتلکتوالی بی‌باک ett dristigt intellekt
  از مدار موتیف‌ها ur motivkretsen
  فانتوم دردی en fantomsmärta
  فاکتوری بیگانه en främmande faktor
  ژیمناستیک کردن att gymnastisera


تاریخ نقد جدید
رنه ولک
سعید ارباب شیرانی

خواندنی‌ها :

کتاب :